Auteursrechten en wettelijke vermeldingen

samos reisefuehrer-logo
Externe auteursrechten

Met betrekking tot auteursrechten en gebruikte handelsmerken op mijn homepage geldt het volgende: Beschermde namen, handelsmerken of patenten zijn niet als zodanig gemarkeerd op de pagina "www.samos.nl". Dit betekent niet dat het vrije namen zijn in de zin van het merkenrecht. In gewone taal: Uit de publicatie kan niet worden afgeleid dat de gebruikte namen of afbeeldingen vrij zijn van rechten van derden. De informatie wordt gepubliceerd zonder rekening te houden met enige octrooibescherming. Namen van goederen worden gebruikt zonder garantie van vrije bruikbaarheid. De grootste zorg is besteed aan het samenstellen van teksten, beelden en gegevens. Toch kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Elke wettelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de eigenaar of exploitant van deze site is derhalve uitgesloten. De auteur aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van deze documenten.

Eigene Auteursrechten

Ongeacht de toepasselijkheid van de betreffende auteursrechtwetten mag geen enkel deel van dit document, pagina's of tekstpassages, afbeeldingen en andere worden gereproduceerd of opgeslagen in of gelezen in een gegevensontvangstsysteem voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.samos.nl, ongeacht de wijze waarop of de middelen waarmee dit gebeurt (elektronisch, mechanisch, fotokopieën, opnamen, enz.). Het is mogelijk dat www.samos.nl rechten bezit op patenten, handelsmerken, copyrights of andere intellectuele eigendommen met betrekking tot de technische inhoud van deze documenten. In dit verband zijn gebruikers verplicht zich te houden aan alle toepasselijke auteursrechtwetten.

Disclaimer

In zijn arrest van 12 mei 1998 (Az 312 O 85/98) heeft de 12e burgerlijke kamer van de arrondissementsrechtbank Hamburg geoordeeld dat het plaatsen van links ook leidt tot medeverantwoordelijkheid voor het via deze links aangeboden materiaal. Dit kan, aldus de LG, alleen worden voorkomen doordat men zich uitdrukkelijk van deze inhoud distantieert. Ik distantieer mij hierbij uitdrukkelijk van de inhoud en vormgeving van alle gelinkte pagina's. Deze verklaring geldt ook voor alle links op de website en voor alle inhoud van de pagina's waarnaar links of banners leiden.

Algemene juridische informatie

Auteur, eigenaar en exploitant van deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn in principe niet mogelijk, indien van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbaar opzettelijk of grof nalatig schuldbewustzijn. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.gez. www.samos.nl


01 augustus 2004

Contact 
Imprint

www.samos.nl
is een projekt van:
pMd Publicity 
Dendra 1 / PO 938
83103  Ireon
Samos, Greece
+306957442566
pmd(at)pmd.gr
www.pmd.gr

Samos.nl online infor over het Griekse eiland Samos

Disclaimer & GDPR 

Samos links